Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

 • +420 777 038 047
 • podbcz

Podpůrné programy pro podnikatele

!Nový systém kompenzací!

V současné době se jedná o záměr vlády, v současné době nebyl ani předložen materiál, který by kompenzace měnil vládě.

 • Dle záměru by se měly zrušit všechny programy, kromě kompenzačního bonusu, programu Antivirus a příspěvku pro zaměstnavatele.
 • Kompenzační bonus má být nově zvýšen na 1000,- Kč denně. 
 • Příspěvek firmám na zaměstnance se má zvýšit na 500,- Kč denně.
 • Nově budou moci o kompenzace žádat jakékoliv subjekty, jejichž příjmy v důsledku koronaviru poklesly alespoň o 50%. 

COVID - Veletrhy

V současné době nebyly vyhlášeny konkrétní podmínky. O změnách vás budeme informovat.

 • Žadatelé budou muset doložit meziroční pokles obratu za březen až říjen alespoň o 30 procent.

          a) Podpora bude zpětná. Rozhodné období je nastaveno na 1. března až 31. října 2020.

 • Stát žadatelům poskytne pomoc ve výši až 60 procent nepokrytých nákladů. (Příspěvek se tedy sníží například o obdržené podpory COVID - Nájemné)
 • Limit pomoci na jednoho žadatele bude 20 milionů korun.
 • Od 1.2.2021 budou mít i pořadatelé veletrhů podporu na podpory v rámci nového systému.

 

Kompenzační bonus pro OSVČ

Kompenzační bonus byl schválen a je možné podávat žádosti.

 • Pokračování kompenzačního bonusu z jara. Narozdíl od jarního programu je více zaměřen na přímo uzavřené či omezené obory.
 • Bonus ve výši 500,- Kč denně si můžete nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to za bonusová období vymezené nouzovým stavem od 5. října 2020 do 23. ledna 2021. Dle aktuálního vývoje je možné toto období prodloužit.
 • Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí.
 1.            a) Podnikání v tomto oboru musí být dominantním zdrojem obživy v rozhodném období od 1. července do 30. září 2020.
 2.            b) Oproti jarním měsícům již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze dominantní zdroj obživy.
 • Vedle přímo zasažených podnikatelů z oblasti pohostinství, kultury, sportu či maloobchodu budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni. (například jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb)
 1.           a) Podnikatel musí v tomto případě splnit, že v rozhodném období plynula nadpoloviční většina jeho příjmů z této  „vázané“ činnosti.
 2.           b) Rozhodným obdobím se rozumí období od 1. června do 30. září 2020
 1.           c) Zároveň musí splnit, že v bonusovém období (tedy v období, za které žádá) došlo k vyloučení této činnosti alespoň z 80%
 • Programy, se kterými nebylo možné kompenzační bonus kombinovat, ale v současné době to již možné je.
 1.           a) Antivirus (A to i v případě OSVČ, ne pouze s.r.o., jak tomu bylo v minulosti)
 2.           b) COVID – Nájemné
 3.           c) Program „Ošetřovné“ pro OSVČ
 4.           d) Insolvence
 5.           e) Taxikáři (dle nového výkladu MPO se jedná o mobilní provozovny)
 • O kompenzační bonus je možné žádat ZDE.

Ošetřovné pro OSVČ

Aktuálně je možné žádat o „ošetřovné“ za leden. Žádost je možné podat do 21.1.2021

 • Podpora pro na hlavní činnost OSVČ, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let, o nezaopatřené děti do 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I nebo o osobu, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I
 • Výše podpory je 400 Kč denně.
 • V případě, že se OSVČ stará o dítě, které je žákem 1. nebo 2. třídy, může žádat o podporu za dny od 1. do 17. listopadu 2020, na další dny pouze v případě, že dítě nemohlo navštěvovat školské zařízení z důvodu karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti
 • O ošetřovné nemohou žádat zejména příjemci rodičovského příspěvku, peněžitého příspěvku v mateřství, důchodu (invalidního, vdovského, starobního), ani ti, kteří z důvodu péče o invalidní osobu podnikají na vedlejší činnost
 • O dotaci nemohou žádat společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost, komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost, statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) pokud nedoloží, že je OSVČ na hlavní činnost.
 • Dotaci lze kombinovat s programem Antivirus i se všemi program COVID. (COVID – Nájemné, COVID – Kultura atd.) Nově lze kombinovat také s kompenzačním bonusem!
 • Výzva s žádostí

Odložení EET

Zákon již vešel v platnost.

 • Odložení EET pro všechny vlny až do konce roku 2022.
 • Žádný podnikatel tak nyní nemusí evidovat své tržby.

Program Antivirus

Program byl prodloužen až do konce února 2021.

 • Bylo schváleno pokračování režimu Antivirus A. Nově pod názvem Antivirus Plus.
 1.           a) Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu.
 2.           b) Do této doby měl zaměstnavatel nárok na 80 % nákladů na náhrady mezd, maximálně však 39 tisíc Kč na zaměstnance.
 3.           c) Nově získává zaměstnavatel 100 % náhrad mezd a strop se zvýší na 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance.
 4.           d) Pozor, v Antiviru A nadále zůstává náhrada 80 % na zaměstnance v karanténě.
 • Nově je možná kombinace s kompenzačním bonusem, a to i v případě OSVČ!

COVID – Nájemné 2

Výzva MPO byla zveřejněna, kvůli problémům systému MPO byl čas na podání žádosti prodloužen do 4. února 2021.

 • Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách nebo svou činnost museli výrazně omezit.
 • Narozdíl od první výzvy není potřeba, aby pronajímatel poskytnul nájemci slevu na nájemném
 • Výše podpory činí 50 % z celkového nájemného za období červenec až září 2020.
 • Více informací a žádost o dotaci naleznete ZDE.

COVID – Nájemné 3

Výzva byla vypsána. O dotaci bude možné žádat od 5. února 2021.

 • Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách nebo svou činnost museli výrazně omezit
 • Výše podpory činí 50 % z celkového nájemného za období říjen až prosince 2020.
 • Maximální výše podpory pro všechny provozovny jednoho žadatele je 10 milionu Kč.
 • Nově mohou žádat také maloobchody, které měly výjimku a mohly mít otevřeno, ale tržby v porovnání se stejným obdobím minulého roku jim klesly alespoň o 66% (pozn. Jedná se o maloobchody výslovně uvedené v I. 1. a) až I. 1. af) usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020)
 • Více informací a žádost o dotaci naleznete ZDE.

COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Žádosti je již možné podávat.

 • Určeno pro podnikatele, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády od 14. října 2020 přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti a který má zaměstnance v pracovním poměru či tzv. „spolupracující osoby OSVČ“ či jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele
 • Příspěvel 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření
 • V případě zaměstnanců na částečné či zkrácené úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek 
 • Žádost ZDE. 

Velký liberační balíček

Velký liberační balíček je již v platnosti

 • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad.
 • Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince.
 • Snížení sazeb DPH (sazba 10 %)
 1.           a) Točené pivo, stravovací služby, ubytovací a kulturní služby, provoz lyžařských vleků
 2.           b) Vstup na sportovní akce a do sportovních zařízení (včetně saun, fitcenter či posiloven)
 • Snížení silniční daně
 1.           a) U vozidel nad 3,5 tuny o 25 procent.
 • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.
 • Více informací a další opatření z minulých liberačních balíčků najdete

COVID – Kultura

Aktuálně již není možné žádat o výzvu vyhlášenou v roce 2020. Vláda rozhodla o prodloužení programu, nové podmínky zde zveřejníme, jakmile je vláda představí.

 • Podpora formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím (OSVČ) a dále podpora subjektům podnikajícím v oblasti kultury.

Podpora pro OSVČ v oblasti kultury

 • Určeno pro:
 1.           a) umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec (výkonní umělci – zejména herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, profesionální interpreti)
 2.           b) odborné technické profese, které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce (zejména zvukoví mistři, lightdesignéři)
 • Jednorázový příspěvek ve výši 60 000 Kč

Podpora určena subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře.

 • Podpora ve výši 50 % na uznatelných výdajů (výdaje, které byly uhrazeny v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020) podnikajících subjektů za organizaci zrušených či přesunutých kulturních akcí a jednotlivých projektů, které se měly konat v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020.
 • Podpora ve výši 80 % uznatelných výdajů (výdaje, které byly uhrazeny v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020) podnikajících subjektů, kterým byla omezena kontinuální činnost v kultuře

COVID – Podpora cestovního ruchu

Výzva byla vypsána. O dotaci je možné žádat do 11.1.2021

Pomoc pro cestovní kanceláře:

 • Výše podpory činí max. 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb na rok 2020

Pomoc pro cestovní agentury:

 • Dotace je vypočtena na základě počtu zájezdů. Částka 500 Kč/zrušený zájezd z důvodů pandemie, který byl zakoupen (uzavřena smlouva o zájezdu) v období od 1. 12. 2019 do 1. 10. 2020 a za zrušený pobyt v lázních v době, kdy byla zařízení uzavřena.
  • Dotace ve výši paušálu podle příjmů (výnosů), které agentura dosahovala v roce 2019
 1.           a) Za předpokladu, že zaznamenala více než 50% propad a že jde o agenturu, jejíž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch.
 2.           b) Dotace se bude pohybovat v paušálních pásmech 50 000 Kč, 100 000 Kč, 250 000 Kč a 500 000 Kč.
  • Spojení obou dotací není možné.

Pomoc pro průvodce:

 • Podpora ve výši 50 tisíc Kč při splnění následujících podmínek:
 1.           a) Zdarma poskytne výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně 10 hodin veřejným školským zařízením.
 2.           b) Absolvuje další vzdělávání, či rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT za účelem dalšího uplatnění na trhu práce (např. pedagogické minimum).
 • Podpora ve výši 40 tisíc Kč, pokud žadatel nesplní podmínky výše.
 • Podrobné podmínky každého z programů najdete ZDE

AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

Výzva byla vypsána. Příjem žádostí probíhá do 15. ledna 2021

 • O podporu mohou žádat podnikatelské subjekty působící v oblasti výroby potravin dodávající produkty provozovatelům stravovacích služeb, aby zmírnily negativní ekonomické dopady opatření, která musely přijmout kvůli koronaviru.
 • Podmínkou žádosti je pokles příjmu o více než 25 % za rozhodné období, tj. od 1. března do 30. listopadu 2020.
 • Žadateli mohou být potravinářské a zemědělské podniky, které mohou získat až 200 000 Kč na příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance.
 • Celková výše podpory v rámci tohoto dotačního programu pak nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin.
 • Více informací o podmínkách a způsobu, jakým o dotaci žádat, naleznete

COVID – Školy v přírodě

O dotaci je již možné žádat. Příjem žádostí bude ukončen 12.února 2021

 • Dotace je určena k podpoře ubytovacích zařízení, která zajišťují pořádání škol v přírodě.
 • Jedná se o zařízení, která i po ukončení vládou, přijatého krizového opatření, neměla možnost realizovat nasmlouvané pobyty.
 • Rozhodné období: 25. 5. 2020 - 29. 6. 2020

COVID – Ubytování II

Výzva pro hromadná ubytovací zařízení bude zveřejněna 25. ledna, pro individuální ubytovací zařízení 1. února.

 • Ubytovací zařízení budou moci za každý den nuceného zavření na pokoj žádat o státní dotaci.
 • O dotaci budou moci žádat také provozovatelé individuálních ubytovacích zařízení – tedy ubytovatelé v soukromí, malé penziony či apartmány.
 • Dotace je navržena ve výši 100 Kč – 330 Kč v závislosti na kategorii a třídě ubytovacího zařízení.

COVID sport III Lyžařská střediska

Program byl schválen. Výzva s konkrétními podmínkami bude dostupná v průběhu ledna.

 • Kompenzace pro uzavřené skiareály se budou počítat podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka buď přes náklady nebo sedačky lanovek, podobně jako v programu COVID bus.
 • V případě nákladového režimu by podle Havlíčka mohla lyžařská střediska získat kompenzaci 65 procent provozních nákladů.
 • V případě výpočtu na základě sedaček na lanovkách a vlecích se podle Havlíčka diskutuje o konkrétním systému i vynaloženém finančním obnosu.