Kompenzační bonus 2021

Nová verze kompenzačního bonusu, o který je možné žádat zpětně od začátku února 2021.

 • Kompenzační bonus pro podnikatele omezené zejména z důvodu:
  • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným
  • karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa nebo izolace“) subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
  • péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
  • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo
  • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.
 • Výše kompenzačního bonusu je až 1000,- Kč denně.
  • Musí platit, že částka, kterou dostanete v rámci kompenzačního bonusu nepřesáhne výši Vašeho poklesu tržeb (tzn. že nebudete dostávat v rámci kompenzačního bonusu více peněz, než kolik byste vydělal/a bez omezení)
 • V případě žádosti pouze z důvodu významného dotčení činnosti v důsledku karantény či izolace, výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den karantény či izolace.
 • Nárok vzniká v případě poklesu příjmů ve srovnávaném období (kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období) alespoň o 50 % ve porovnání se srovnávacím období (období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období)
 • Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu je převažující činnost v podnikání, ve kterém jste zaznamenali pokles.
  • Podnikání v tomto oboru musí být dominantním zdrojem obživy v rozhodném období od 1. července do 30. září 2020 nebo ve srovnávacím období, viz výše.
 • Všechny informace a žádost naleznete ZDE.

Program Antivirus

Program byl prodloužen až do konce dubna 2021.

 • Bylo schváleno pokračování režimu Antivirus A. Nově pod názvem Antivirus Plus.
 • Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu. Zaměstnavatel získává 100 % náhrad mezd, v maximální výši 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance. Pozor, v Antiviru A nadále zůstává náhrada 80 % na zaměstnance v karanténě.

COVID - 2021

Program byl schválen vládou. Výzva by měla být vyhlášena v průběhu března, budeme vás informovat.

 • Alternativa k programu COVID - Nepokryté náklady a Kompenzační bonus, tzn. tyto programy nelze kombinovat!
 • Lze kombinovat s programem Antivirus.
 • Výše příspěvku je 500 Kč na den za zaměstnance v pracovním poměru po dobu, kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen.
  • V případě, že má zaměstnavatel méně než 3 zaměstnance (nebo ekvivalent plných úvazků), bude mít nárok na minimální výši podpory, která činí   1500,- Kč denně. 
 • Příspěvek bude možné dostat zpětně za období od 11. ledna 2021.

COVID – Nepokryté náklady

Program byl schválen vládou. Po vyhlášení výzvy a dostupnosti více informací vás budeme informovat.

 • Alternativa k programu COVID - 2021 a Kompenzační bonus, tzn. tyto programy nelze kombinovat!
 • Lze kombinovat s programem Antivirus.
 • Určen podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě. Má za cíl pomoci s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů.
 • Podmínkou je pokles obratu firmy v lednu a únoru 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty.
 • Výše podpory bude 60% nepokrytých nákladů. 
 • Limit na jednoho žadatele bude 40 milionů korun.

COVID – Nájemné 3

Výzva byla vypsána. O dotaci je možné žádat do 8. dubna 2021.

 • Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách nebo svou činnost museli výrazně omezit
 • Výše podpory činí 50 % z celkového nájemného za období říjen až prosince 2020.
 • Maximální výše podpory pro všechny provozovny jednoho žadatele je 10 milionu Kč.
 • Nově mohou žádat také maloobchody, které měly výjimku a mohly mít otevřeno, ale tržby v porovnání se stejným obdobím roku 2019 jim klesly alespoň o 50% (pozn. Jedná se o maloobchody výslovně uvedené v I. 1. a) až I.  1. af) usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020)
 • Více informací a žádost o dotaci naleznete ZDE.

COVID – Kultura 3

Žádosti je možné podávat až do 30. dubna 2021.

 • Podpora namířená pro podnikatelské subjekty a OSVČ z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření.
 • Kultura 3.1
  • Podpora pro:
   • Výkonní umělci a autoři
   • Odborné umělecko-technické profese, které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce a mají umělecký přesah či vysokou míru specializace pro živá vystoupení či výtvarné umění.
  • Jednorázový příspěvek ve výši 60 000 Kč
 • Kultura 3.2
  • Podpora pro:
   • A1 – štábové profese
   • A2 – tvůrčí profese
   • A3 – výkonní umělci
   • B1 – provozovatelé kin (sedačkovné)
   • B2 – distribuční společnosti
   • B3 – produkční společnost
  • Pro kategorii A činí podpora jednorázový příspěvek ve výši 60000,- Kč
  • Pro kategorii B činí podpora maximálně 5 milionu na jednoho žadatele.
 • Více informací a žádost naleznete ZDE.

AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ 2

Žádost je možné podat.

 • O podporu mohou žádat podnikatelské subjekty působící v oblasti výroby potravin dodávající produkty provozovatelům stravovacích služeb, aby zmírnily negativní ekonomické dopady opatření, která musely přijmout kvůli koronaviru.
 • Podmínkou je pokles příjmu o více než 25 % za rozhodné období, tj. od 1. prosince 2020 do 28. února 2021.
 • Žadateli mohou být potravinářské a zemědělské podniky, které mohou získat až 200 000 Kč na příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance.
  • Celková výše podpory v rámci tohoto dotačního programu pak nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin.
 • Více informací o podmínkách a způsobu, jakým o dotaci žádat, naleznete ZDE

COVID – Ubytování II

O dotaci je možné žádat až do 31.3.2021

 • Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19
 • Rozhodné období: 22. 10. 2020 - 22. 01. 2021 (vyjma 3. 12. -17. 12. 2020)
 • Hromadné ubytovací zařízení:
  • Dotace je navržena ve výši 100 Kč – 330 Kč/pokoj/den v závislosti na kategorii a třídě ubytovacího zařízení.
  • Více informací a žádost ZDE
 • Individuální ubytovací zařízení:
  • Podpora ve výši 100 nebo 200,- Kč/pokoj/den a to podle toho, jak dlouho zařízení funguje.
  • Více informací a žádost ZDE

COVID Veletrhy

Výzva bude vyhlášena po notifikaci Evropské komise. Budeme vás informovat.

 • Pomoc firmám podnikajícím v oboru veletrhů, kongresů a souvisejících B2B eventových akcí, které zaznamenaly výrazný propad obratu.
 • Určen pro podnikatele s alespoň 30% poklesem obratu za období březen až říjen roku 2020 oproti stejnému období roku 2019, kteří doloží, že jsou za sledované období ve ztrátě.
 • Podpora ve výši až 60 % nepokrytých nákladů (40 % pro žadatelé s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR)
 • Za nepokryté náklady se považuje ztráta za období březen až říjen 2020 snížená o další dotace z programů jako je COVID – Nájemné, COVID – Kultura a z programu Antivirus.

Odložení EET

Zákon již vešel v platnost.

 • Odložení EET pro všechny vlny až do konce roku 2022.

Velký liberační balíček

Velký liberační balíček je již v platnosti

 • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad.
 • Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince.
 • Snížení sazeb DPH (sazba 10 %)
  • Např. na točené pivo, na stravovací služby, ubytovací a kulturní služby, provoz lyžařských vleků, při vstupu na sportovní akce a do sportovních zařízení (včetně saun, fitcenter či posiloven)
 • Snížení silniční daně
  • U vozidel nad 3,5 tuny o 25 procent.
 • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.
 • Více informací a další opatření z minulých liberačních balíčků najdete ZDE.