Programové prohlášení pod drobnohledem živnostníků a podnikatelů

Ing. Michal Dvouletý, MBA21. 1. 2022

Kabinet Petra Fialy získal důvěru Poslanecké sněmovny a naplno tedy začíná vládnout. Pro mnoho živnostníků a malých podnikatelů je zde naděje, že po dlouhých letech, během kterých předchozí vlády utahovaly šrouby regulace českého podnikání a navyšovaly byrokratickou zátěž, šmírování i odvodové zatížení především těch nejmenších živnostníků, otočí noví ministři kormidlem vývoje České republiky a skutečně restartují postavení státu a živnostníků. V této souvislosti je tedy logické očekávat, že základní obrysy chystaných změn vtělí vláda do svého programového prohlášení, se kterým získala důvěru v horní komoře Parlamentu České republiky. Proto stojí za to tomuto více než padesátistránkovému materiálu věnovat patřičnou pozornost. 

Co tedy vyplývá z programového prohlášení vlády pro podnikatele a živnostníky pohledem Podnikatelských odborů? Především je nutné ocenit, že hned v preambuli programového prohlášení vlády se mluví o tom, že malé a střední firmy mají tvořit páteř naší ekonomiky, a proto je důležitá jejich podpora k zajištění prosperity naší země. Vláda je připravena cílit dotace a podpory tak, aby odrážely skutečné potřeby malých a středních podniků. Zároveň chce podporovat kreativní a inovativní přístupy s potenciálem růstu a zdravé konkurence, přičemž podpora z veřejných financí nesmí jít na zvyšování zisků a vlivu velkých firem. Za samozřejmost se považuje pokračování ve snižování byrokratické zátěže firem i živnostníků. 

Přestože tato programová priorita je významným signálem, že to nová vláda myslí s podporou živnostníků a podnikatelů skutečně vážně, je nutné za Podnikatelské odbory upozornit na jednu zásadní věc. Podnikatelé a živnostníci nepotřebují další cílené dotace a podpory. Potřebuji zásadním způsobem změnit přístup státu k soukromému podnikání a významně snížit míru vlivu státu na podnikání tak, abychom se vrátili ke zdravým principům tržní ekonomiky a vytvořili stabilní a předvídatelné prostředí pro perspektivní rozvoj firem, a tedy i celé ekonomiky. Proto je třeba zbavit celý podnikatelský segment přebujelé byrokracie, řady zcela zbytečných regulací i nesmyslných nařízení a v neposlední řadě také narovnat postavení mezi podnikatelem a státem tak, aby živnostník nebyl vazalem a stát direktivním feudálem. „Pokračovat“ ve snižování byrokratické zátěže rozhodně nestačí, zvláště když se o žádné pokračování s ohledem na „řádění“ předchozích vlád v podstatě jednat ani nemůže. Přestože by bylo možné považovat tato slova za příliš radikální či ambiciózní, musí zaznít právě v kontextu zveřejněného programového prohlášení o to jednoznačněji, aby se celá budoucí diskuze k tématu restartu podnikatelského prostředí v České republice nezvrhla pouze v diskusi o dotacích, podporách a jiných finančních nástrojích. 

Rozhodně je možné vládu pochválit za návrhy, které povedou k ozdravení veřejných financí. Zodpovědné hospodaření, předvídatelná míra investic, snížení výdajů na provoz státu. To jsou jistě kroky správným směrem. Za Podnikatelské dobory bychom však do těchto úvah rádi přidali přeci jen odvážnější přístup k redukci státní správy. Pokud totiž vláda sníží množství často zcela zbytečné agendy, kterou přes armádu úředníků přenáší na podnikatele a pak zase zpět, bude si moci dovolit daleko rychleji naplnit své plány ke snižování zadlužení státu a schodku státního rozpočtu. Jsem přesvědčen o tom, že kdyby vláda provedla ve vztahu k podnikatelům a živnostníkům skutečný „generální úklid“ a kromě kosmetických změn také odvážnou „antibyrokratickou revoluci“, dosáhla by ve stabilizaci veřejných financí mnohem lepších výsledků. 

Výbornou zprávou pro malé podnikatele je jasný závazek vlády navýšit limit pro povinnou registraci k DPH i možnost využití režimu paušální daně na 2 miliony Kč nebo např. zrušit EET. Stejně tak podnikatelé a živnostníci uvítají snížení sociálního pojištění na straně zaměstnavatele o dva procentní body, možnost vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech, snížení počtu odpisových skupin, zkrácení doby odepisování a alespoň parametrickou úpravu kontrolního hlášení. Je možné očekávat, že pokud se podaří zavést avizované jednotné inkasní místo a eliminovat výkazní povinnosti podnikatelů, může jít o první reálný krok k faktickému snížení byrokratické zátěže. 

To, nad čím však zůstávají otazníky, je ta část programového prohlášení, která mluví o zpřehlednění a zjednodušení povinností podnikatelů vůči státu prostřednictvím „sdílené platformy“. Přestože je možné ocenit fakt, že tak vláda chce činit ve spolupráci s profesními a podnikatelskými organizacemi, není zřejmé, zda nepůjde pouze o rozmělnění těchto povinností, popř. jejich přenesení ze státu na komerční či neziskový sektor.

 

Návrh bez názvu (9).png

Obzvláště pokud se v další části textu mluví o tom, že nová vláda chce rozšířit rodinu portálů veřejné správy o bezplatně přístupný Portál podnikatele, který bude zprostředkovávat jak komunikaci vůči veřejné správě, tak také komunikaci mezi podnikateli, a jehož provozem má být pověřena podnikatelská organizace. Bohužel řada podnikatelů a živnostníků má s obdobnými pokusy mnoho neblahých zkušeností, jelikož z takto ušlechtile pospaných záměrů se často stávají nástroje, které podnikatelům v konečném důsledku přidělávají práci, případně zvyšují náklady. 

Za Podnikatelské odbory se domníváme, že stát by se měl v tomto ohledu vydat spíše opačným směrem. Nevymýšlet další nástroje, byť takové, které jsou plně digitální a optikou dnešního světa „sexy“, ale radikálně snížit míru vlivu státu na podnikání, nechat podnikatele svobodně pracovat, vytvářet hodnoty a pracovní místa a svazovat jejich život jen těmi nejnutnějšími pravidly. To je podle našeho soudu nezbytná cesta k tomu, jak zachránit živnostenskou tradici a naplnit jeden z hlavních cílů vlády - tedy udržet malé a střední firmy jako páteř naší ekonomiky.