Podnikatelské odbory zaslaly předžalobní výzvu dodavateli systému Markeeta, aby okamžitě odstranil reklamu na Účtenkovku.

Smart software s.r.o.

Závodu míru 435/40, 360 17

Karlovy Vary

IČO: 252 92 498

(dále případně jen „společnost")

V Praze dne 7. 5. 2019

 

Věc: Veřejná výzva ke zdržení se protiprávního jednání, předžalobní výzva k plnění – zdržení se protiprávního jednání a nekalé soutěže – ve smyslu ustanovení § 142a odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ")

Vážení,
tímto se na Vás obracíme jako právní entita a spolek, z jehož samotného názvu vyplývá, že hájí práva a zájmy všech podnikatelů České republiky, a to zejména proti nezákonným a nekalým postupům a praktikám státu, jeho orgánů a úřadů, avšak v nutných a odůvodněných případech i proti jiným soukromým osobám.


S velkým překvapením jsme přijali od podnikatelské veřejnosti informaci, že jako provozovatel pokladního systému k elektronické evidenci tržeb (dále jen „EET") Markeeta nutíte svým technickým nastavením bez možnosti volby podnikatele k tomu, aby na svých účtenkách tisknuli Vaše výsostně obchodní a reklamní sdělení o účtenkové loterii. Aniž bychom se tady detailně zastavovali u toho, že účtenková loterie je minimálně někde na pomezí zákonnosti, je nesporně instrumentem státu mířícím proti podnikatelům a jejich zájmům. Svým jednáním tedy dostáváte podnikatele do absurdní situace, kdy na svých účetních a obchodních dokladech jsou nuceni mít i obchodní a reklamní sdělení jiného subjektu, které míří proti nim.


Nerozumíme tomu, z čeho usuzujete takové své právo, kdy rozhodně není smluvním ujednáním mezi Vaší společností a každým konkrétním podnikatelem (Vaším zákazníkem!) možnost, abyste jednostranně a autoritativně toto umísťovali na jednotlivé účtenky. Smlouvu tedy porušujete.
V ustanovení § 20 zákona o elektronické evidenci tržeb jsou vymezeny povinné údaje a náležitosti, které musí podnikatel na účtence uvádět. Není zde rozhodně uvedeno, že na účtence musí uvádět obchodní a reklamní sdělení provozovatele pokladního systému ani nic se tomu blížícího. Je tedy porušován zákon o elektronické evidenci tržeb.

Co je však z našeho pohledu nejzávažnější, jsou otázky zneužití hospodářské soutěže a nekalosoutěžního jednání ve smyslu ustanovení § 2972 a násl., případně § 2976 a násl. občanského zákoníku. Bezesporu jsme v prostoru hospodářské soutěže a styku, podnikatelé jsou soutěžitelé a v konkrétním případě navíc jsou jednotliví podnikatelé Vašimi zákazníky. Vaše popsané jednání jim způsobuje výraznou újmu a škodu. Pokud máme zmínit konkrétní skutkové podstaty nekalé soutěže uvedené v občanském zákoníku, pak se jedná mj. o parazitování na pověsti dle ustanovení § 2982, kdy tedy: „Parazitováním je zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl." Dále například dotěrné obtěžování dle ustanovení § 2986, kdy dochází ke sdělování údajů či reklamy soutěžitele, jeho zboží či služeb, při kterém její původce utají nebo zastře údaje, podle nichž ho lze zjistit, a neuvede, kde příjemce může bez zvláštních nákladů přikázat ukončení reklamy.


Osoby, jejichž právo bylo a je nekalou soutěží ohroženo a porušeno, mohou proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. V souladu s ustanovením § 2989 odst. 1 občanského zákoníku taková práva náleží i právnické osobě hájící zájmy soutěžitelů nebo zákazníků. Jak již bylo uvedeno, my jsme jediným spolkem a entitou fakticky hájící práva všech podnikatelů ČR.


Na základě výše uvedeného Vás tímto vyzýváme, abyste se zdrželi specifikovaného protiprávního jednání a zásahů do oprávněných zájmů podnikatelů České republiky, vysvětlili, jak k této situaci došlo, zavázali se, že se to nebude v žádném případě opakovat, omluvili se všem postiženým podnikatelům a sdělili, jaká opatření ve věci jste přijali a učinili.


Též Vás tímto vyzýváme ve smyslu ustanovení § 142a odst. 1 OSŘ k plnění, a to konkrétně odstranění a zdržení se specifikovaného protiprávního a nekalosoutěžního jednání ve lhůtě 7 dnů ode dne odeslání této výzvy.


V návaznosti Vás v podobném smyslu vyzýváme k zaplacení náhrady škody, přiměřeného zadostiučinění a vydání bezdůvodného obohacení ve prospěch postižených podnikatelů. Vzhledem k velkému počtu těchto podnikatelů a nutnosti, aby nejprve došlo z Vaší strany k odstranění a zdržení se protiprávního jednání, Vám tyto nároky vyčíslíme a zašleme ke dni uvedeného odstranění a zdržení se protiprávního jednání z Vaší strany.

S pozdravem, za PODB Radomil Bábek, předseda výboru